Водич за постапување

Водичите за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство се наменети за професионалците од формалниот и неформалниот систем за заштита од семејно насилство, со цел да обезбеди насоки за поадекватно спроведување на мерките за заштита од семејно насилство предвидени во граѓанското и казненото законодавство.
Водичите за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство претставуваат прв обид на едно место да се најдат содржини кои ќе ги опфатат теоретските концепти, решенијата кои се однесуваат на заштитата од семејно насилство во македонското граѓанско законодавство, како и насоките за нивна практична примена.

Тие се конципиран на начин кој ќе овозможи поголемо разбирање за феноменот на семејното насилство и потребата од содветен приод кон овие исклучително сензитивни случаи, како и зголемено информирање за целта, структурата, карактеристиките и улогата на одделните системи за заштита од семејно насилство во Република Македонија.

Воедно, тие вклучуваат содржини кои ги опфаќаат постапките и стандардите предложени од практичарите заради соодветно спроведување на мерките за заштита на жртвите од семејно насилство предвидени во граѓанското законодавство.

Водичите се темелат на согледувањата и препораките на голем број практичари кои учествуваа во проектот Воспоставување унифицирани и позитивни практики за справување со семејното насилство во РМ, спроведен од Акција Здруженска и Здруженито ЕСЕ, како дел од напорите во градењето на лесно достапен, ефикасен и квалитетен систем  на заштита на жртвите од семејно насилство во Република Македонија.

Имено во 2005 година, следејќи го воведувањето на законските решенија за семејното насилство, овие две организации воспоставија формална соработка со МТСП, МВР и граѓански организации кои обезбедуваат директни услуги за жртвите од семејно насилство и започнаа процес на транспонирање на одредбите предвидени во Законот за семејство и Кривичниот законик во унифицирани постапки и координација на релевантните професионалци во случаите на семејно насилство.

Оваа иницијатива, прва од ваков вид, имаше цел да помогне во решавањето на три клучни недостатоци на системот за заштита од семејно насилство:

  • Отсуство на подзаконски прописи за секое од надлежните министерства кои ќе обезбедат задолжителна и ефикасна примена на законските одредби;
  • Недостаток на соработка и координација во постапувањето на надлежните институции неопходна за спречување на дополнителната виктимизација на жртвите и олеснување на пристапот до навремена и соодветна заштита;
  • Отсуство на стандардни услови и критериуми за обезбедување на услугите од страна на формалниот и неформалниот систем за заштита на жртвите.

Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство

Отворањето на првото специјализирано психолошко советувалиште  за жртвите на семејно насилство во април 2009 придонесе кон обезбедување целосен, а со тоа и соодветен систем за заштита на жртвите на семејно насилство во нашата земја.

Неопходноста и потребата од постоење на ваква високостручна помош и третман за жртвите на семејно насилство нè обврза да формираме и да отвориме специјализирано советувалиште, кое нуди директна психо-социјална поддршка за сите жртви на семејно насилство. Помошта и поддршката во советувалиштето се обезбедува од професионалци, кои преку зајакнување на жртвата, овозможуваат таа независно да донесе одлуки за својот живот.

Процесот на формирање и отворање на советувалиштето претставуваше процес што подразбира подготовка на Програма за работа на советувалиштето, инструменти за проценка и низа други формулари потребни за негово работење, но исто така и подготовка на Водич за психолошка помош и поддршка, наменет за стручните лица, кои се занимаваат или имаат намера да се занимаваат со  давање на овој вид на помош и поддршка.

Па така, Водичот за психолошка помош и поддршка наменет за професионалните структури  и Програма за работа на советувалиштето овозможуваат не само заокружување на сите потребни информации за професионалните структури што ја нудат оваа помош и поддршка, туку и операционализирање на содржините, методите и постапките на работење на едно специјализираното психолошко советувалиште за жртви на семејно насилство.

Отворањето на првото психолошко советувалиште за жртвите на семејно насилство, како и подготовката и објавувањето на Водичот за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство се дел од активностите спроведени во рамки на проектот Превенција и елиминирање на семејното насилство во Македонија, на Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на РМ – ЕСЕ и Women against violence – Europe.

Овој проект е спроведен во партнерство со Министерството за труд и социјална политика на РМ, а финансиски беше поддржан од страна на Владата на Република Австрија, односно од Министерството за труд, социјална политика и заштита на правата на потрошувачите на Република Австрија.

Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство, Програма за работа на психолошко советувалиште за семејно насилство.

 

Водич за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство [. mk] 

Водичите за постапување на професионалните структури при заштита од семејно насилство во казненоправниот систем [. mk]

Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство [. mk]