Протоколи за постапување во случаи на семејно насилство

По донесувањето на измените во Кривичниот законик и Законот за семејство во 2004  година се создаде формална основа за понатамошно постапување на релевантните институции на ова поле.
Следствено на донесената законска регулатива, а заради соодветно постапување на  актерите од формалниот  и неформалниот систем на заштита на жртвите на семејно насилство, неминовно беше потребно да се отпочне со подготовка  на протоколи за постапување на различните професионални групи. Подготовката на протоколите започна во 2005 година, во соработка со релевантни институции и граѓански организации кои работат на обезбедување на услуги на жртвите на семејно насилство. Акција Здруженска и Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените на Р.М- ЕСЕ, во формално партнерство со Министерство за труд и социјална политика, Министерство за внатрешни работи и  Министерство за здравство,  иницираа подготовка на протоколи и процедури за постапување во случаите на семејно насилство од страна на сите релевантни субјекти од формалниот и неформалниот (НВО) систем на заштита кои ќе резултираат во единствен, ефикасен и координиран систем на заштита. Оваа соработка резултираше со изготвување на нацрт-Протоколи за постапување со жртви на семејно насилство на сите наведени професионални структури.

Поради потребата од усвојување на единствен протокол за постапување на професионалните структури, Здруженеито ЕСЕ во периодот 2007-2009 година, заедно со своите соработници иницираше и спроведува процес на финализирање на изготвените нацрт протоколи и нивно преточување во единствен заеднички протокол. Низ низа работни средби, одржани во 2008 и 2009 година беа разгледани и финализирани предлог протоколите за постапување на Министерството за труд и социјална политика (март, 2009 година) и Министерството за внатрешни работи (ноември, 2008 година), додека Министерството за здравство го достави предлог протоколот (ноември, 2008 година) на кој му претстои процес на финализирање. Предлог протоколите ги подготвуваа именувани преставници на релевантните министерства.

По финализирање и евентуално дополнување на некој оф финализираните предлог протоколи, ќе започне процесот на подготовка на заедничкиот протокол.
Оваа активност е дел од проектот Превенција и елиминирање на семејното насилство во Македонија, кој е финансиски поддржан од Министерството за социјална работа и заштита на потрошувачите на Р.Австрија, а се спроведува во соработка со Министерството за труд и социјална политика и австрискиот партнер WAVE (Women Against Violence Europe).

протоколи