центар за правна помош

Нашата општа определба е работа на полето на женските права како дел од општите човекови права. Со цел унапредување на положбата на жената во правниот систем во Република Македонија, формиравме  три центри за правна помош.

Нашата цел е пружање на бесплатна правна помош и заштита на жените на кои им е најпотребна, без разлика на нивната националност, религија и возраст.

Центарот  за правна помош ќе го поттикне процесот на правно описменување на секоја жена и ќе овозможи нејзино активно вклучување во процесот на унапредување и заштита на нејзините права.

Основен принцип на Центарот за правна помош е почитување на Вашето право на доверливост на изнесените информации.

Центарот за Правна Помош –Скопје,  Ви ги нуди следниве услуги:

Бесплатни правни совети по телефон
     · јавете ни се секој работен ден од 12:00 до 15:00 часот
     · ќе Ви дадеме соодветен правен совет
     · ќе Ве упатиме до соодветна надлежна институција

Бесплатно судско застапување 
     · Јавете ни се секој работен ден од 12:00 до 15:00 часот
     · Ќе бидете примени од персоналот на ЦПП-Центарот за правна помош
     · Како потенцијална странка ќе биде разгледана вашата комплетна документација
     · Стручниот тим на ЦПП ќе оцени за понатамошните постапувања по вашиот случај

Домен на работа на Центарот за правна помош е:

     · брачни односи / развод на брак
     · старателство
     · издржување
     · имотно-правни односи
     · наследни односи
     · кривично-правна заштита
     · социјална помош (совети и упатување)
     · психолошка поддршка

Доколку сте жена – жртва на семејно насилство, Ви нудиме:
     · бесплатни правни совети на цела територија на Р. Македонија
     · бесплатно судско застапување за оние случаи за кои се надлежни судовите во Скопје,
       Штип и Тетово.

Јавете ни се:
     · Ако ви треба помош, но не знаете од каде да почнете
     · Ако не сте сигурни каков вид правна помош и заштита ви се потребни
     · Ако сте ги исцрпиле сите можни начини
     · Ако едноставно не знаете кому понатаму да се обратите
     · Можеме да разговараме за сите можни опции и решенија за Вашиот проблем

 

 

ЕСЕ – Центар за правна помош Скопје

 

02 3117 866