Национална стратегија

Здружението за еманципација, солидарност и еднаквост на жените ја заокружи декадата од борба  против семејното насилство со иницирање и подготовка на Националната стратегија за заштита од семејно насилство 2008 – 2011.

Националната стратегија за заштита од семејно насилство претставува основен стратешки документ на Р. Македонија, во кој се утврдени стратешките насоки и приоритети за сузбивање и спречување на овој вид на  насилство, како и одговорните носители за нивно спроведување.Таа е усвоена во април 2008 од страна на Владата на Р.М.
Во подготовката на Националната стратегија учествуваа именувани претставници од Министерството за труд и социјална политика, Министерство за внатрешни работи, Министерство  за здравство, Министерство за образование, Министерство за правда и претставници од граѓански организации кои работат на полето на семејно насилство (Акција Здруженска; Кризен центар Надеж; Форум на албанска жена, Тетово; Меѓаши и Центар за социјална и кризна акција).
Процесот на изготвување на Националната стратегија се засноваше врз мултидисциплинарен (учество на сите релевантни чинители) и мултидимензионален (уредување на сите области/прашања во однос на семејното насилство) пристап.На подготовката на овој стратешки документ му претходеше  спроведувањето на второто национално истражување за обемот и видовите на насилство врз жените во 2006-та насловено „Живот во сенка’’. Наедно, беше спроведена анализа на институционалниот одговор, односно постапувањето на сите релевантни чинители на случаите на семејно насилство.

Спроведувањето на истражувањето и процесот на подготовка на Националната стратегија беа финансиски поддржани од страна на Институт за трајни заедници- ИТЗ, преку фондови на Американската агенција за развој.

Работната група која учествуваше во изготвување на Националната стратегија, низ низа работни средби изготвија тригодишни акциони планови за секој од релевантните чинители одделно. Содржината на овие акциони планови беше преработена и преточена во основната стратешка цел и посебните цели, резултати и активности на Националната стратегија.

Главната стратешка цел на Националната стратегијата за заштита од семејно насилство е намалување на појавата на семејно насилство и подобрување на квалитетот на заштита со системски мерки во областите/домените на  превенција, интервенција, едукација, следење  и меѓусекторска координација, заради ефективно и ефикасно делување  за справување со семејното насилство со обезбедување на единствен став и пристап.  

Граѓанските организации се клучни актери и партнери на Владата на Република Македонија  за промовирање и унапредување на сите форми на заштита од семејното насилство.

преземи го документот

Посебни цели, резултати и активности за остварување на стратегијата

Имплементација и механизми за следење на Националната стратегија