CIVICA MOBILITAS – Унапредување на системот за заштита

CIVICA MOBILITAS – Унапредување на системот за заштита на жртви на семејно насилство во општина Кочани

На обуката присуствуваа 19 претставници од општина Кочани, надлежни институции, граѓански организации и поединци. Од општината присуствуваа претставници од Одделенијата за финансии и буџет, социјална и здравствена заштита и локален економски развој и урбанизам, Комисија за односи меѓу заедниците, Комисија за родова еднаквоста, додека од граѓанските организации присуствуваа учесници од организациите „Европско Кочани“, „Светлост“, и „Самохрани родители“. На обуката присуствуваа и претставници на органот за внатрешни работи во Кочани.

Основна цел на обуката беше подобрување на знаењето на учесниците за појавата на семејно насилство, форми на манифестирање и последиците од оваа појава; подобрување на знаењето за законското регулирање на појавата, како и проширување на знаењата на учесниците во однос на постојниот граѓанскоправен и кривичноправен систем на заштита за жртвите на семејно насилство.

Обуката ја оддржаа претставници и надворешни соработници на ЕСЕ.