Monthly Archives: July 2010

CIVICA MOBILITAS – Прва средба на работните групи за изработка на Локални акциони планови Првата средби на работните групи, во склоп на програмата CIVICA MOBILITAS, се одржаа на 30.04.2010 во Општина Тетово и 06.05.2010 во Општина Кочани. Работните групи формирани во двете општини имаат за цел да изработат локалните акциони планови за унапредување на репродуктивното […]

Анализата на засолништата претставува прв обид за согледување на состојбите во однос на засолнувањето во нашата земја од перспектива на оние кои ја нудат – засолништата и оние кои ја примаат оваа заштита – засолнатите жртви. Таа нуди општи информации за засолништата, преку кои можете да ја формирате сликата за бројот и времето на формирање […]

CIVICA MOBILITAS – Унапредување на системот за заштита на жртви на семејно насилство во општина Кочани На обуката присуствуваа 19 претставници од општина Кочани, надлежни институции, граѓански организации и поединци. Од општината присуствуваа претставници од Одделенијата за финансии и буџет, социјална и здравствена заштита и локален економски развој и урбанизам, Комисија за односи меѓу заедниците, […]

CIVICA MOBILITAS – Унапредување на системот за заштита на жртви на семејно насилство во општина Тетово Во периодот од 25-26 март во х.„Лирак “, Тетово се одржа обуката за „Унапредување на системот за заштита на жртви на семејно насилство “ во рамките на програмата CIVICA MOBILITAS за општина Тетово. На обуката присуствува претставници од општината […]

CIVICA MOBILITAS – Работни средби во општина Тетово и Кочани Првата работна средба имаше за цел првично запознавање на работната група со методологијата на работа и планираните активности кои имаат за цел подготовка на анализа за состојбата со семејното насилство, а потоа врз основа на истата и подготовка на Локални акциски планови за семејно насилство. […]