Monthly Archives: November 2009

Советувалиштето претставува дел од двогодишен проект кој се реализира во соработка со организации од република Австрија и република Македонија. Проектот: Превенција и елиминирање на семејното насилство во Р.Македонија е финансиски поддржан од Австриската влада, а се реализира во партнерска соработка помеѓу граѓанските организации здружение ЕСЕ и WAVE (Women Аgainst Violence Europe) – Жени против насилството […]