ПРЕС КОНФЕРЕНЦИЈА ПО ПОВОД ОТВОРАЊЕТО НА ПРВОТО СОВЕТУВАЛИШТЕ ЗА ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

Советувалиштето претставува дел од двогодишен проект кој се реализира во соработка со организации од република Австрија и република Македонија.
Проектот: Превенција и елиминирање на семејното насилство во Р.Македонија е финансиски поддржан од Австриската влада, а се реализира во партнерска соработка помеѓу граѓанските организации здружение ЕСЕ и WAVE (Women Аgainst Violence Europe) – Жени против насилството во Европа, како организации со долгогодишно искуство и експертиза на полето на семејното насилство. Активностите во Р. Македонија се спроведуваат во партнерство со Министерството за труд и социјална политика.

На прес конференцијата говореа г-динот Бајрами, Министер за труд и социјална работа, г-дин Краут, Амбасадорот на Р.Австрија, Јасминка Фришчиќ, Извршна директорка на Здружение ЕСЕ и г-ѓа Rosslhumer од WAVE.

Значењето на овој проект е дотолку поголемо имајќи го предвид фактот дека истиот претставува и прв чекор кон имплементација на Националната стратегија за заштита на семејно насилство, усвоена од страна на Владата на Р.Македонија во Април 2008 год.
Самата проектна иницијатива е насоена кон подобрување на состојбите во однос на семејното насилство и тоа на следните полиња:
– подготовка и усвојување на единствен протокол за сите професионалци кои работат со жртви на семејно насилство
– едукација на професионалните структури
– проценка на капацитети на засолништа за жртви на семејно насилство
– обезбедување на психосоцијална помош и поддршка за жртви на семејно насилство преку отворање на првото советувалиште за жртви на семејно насилство.

И покрај потребата и законската предвиденост на обезбедувањето на психосоцијална помош и поддршка за жртви на семејно насилство како мерка за заштита, досега истата не беше возможно да се обезеди поради непостоење на соодветно советувалиште. Од овие причини во рамките на нашиот проект изготвивме програма за работа со жртвите, низа инструменти за проценка при обезбедување на помошта и поддршката и прирачник за работа наменет за професионалците и институциите, односно организациите кои ќе работат.

Советувалиштето преставува специјализиран вид на советувалиште кое ќе нуди директна психосоцијална поддршка за сите жртви на семејно насилство кои се подготвени да го прекинат кругот на насилство и да го променат дотогашниот начин на живеење. Советувалиштето ќе нуди повеќе видови на помош и тоа во домените на превенција, советување и кризна или пост- трауматска интервенција.
Корисници на психолошкото советувалиште се жените – жртви на семејно насилство, но исто така и децата како секундарни жртви на насилство.

Процесот на помош и поддршка ќе се остварува преку одржување редовни средби на индивидуално ниво или група и по нивно претходно закажување.

Советувалиштето ќе функционира во рамките на Меѓуопштинскиот центар за ссоцијална работа и тоа секој работен ден ( понеделник – петок ) во траење од по четири часа. По првичниот прием и закажување на средбите жртвите на семејно насилство ќе можат да обезедат психосоцијална помош и поддршка од страна на советувач терапевт.