Регулирање на семејното насилство

Регулирањето на семејното насилство во позитивното законодавство ја вброи Република Македонија во редот на држави кои, покрај задолжителното пружање на соодветна заштита на жртвата на семејно насилство, воведе  и комплементарна правна заштита на жртвите во овие случаи. Во 2004 год, за прв пат се регулираше проблемот на семејно насилство како во граѓанското, така и во казненото законодавство, со што се обезбеди сообразност со  меѓународните стандарди и препораки во  оваа сфера, кои  налагаат воведување на сеопфатни законски решенија, односно инкриминирање на семејното насилство и воведување на привремени мерки за заштита на жртвите на истото.

ЗАКОНИ

Регулирање на семејното насилство
во граѓанското законодавство:

Закон за изменување и дополнување на Закон за семејство 01 [

Закон за изменување и дополнување на Закон за семејство 06 [

Закон за изменување и дополнување на Закон за семејство 08[1] [

Регулирање на семејното насилство
во казненото законодавство:

Закон за изменување и дополнување на кривичниот законик 04 [2] [

Закон за изменување и дополнување на кривичниот законик 08 [3] [

Закон за изменување и дополнување на кривичниот законик о8 [2] [

подзаконски акти

ПРАВИЛНИК

СМЕСТУВАЊЕ

ПРАВИЛНИК

МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА

меѓународни документи (Обединети нации)

Универзална декларација за

човекови права

Vienna declaration

and programme

of action

Декларација за борба против насилството врз жените

Beijing declaration

and platform for

action

Конвенција за елиминирање на

сите форми на дискриминација врз жените – CEDAW

 

General recommendation No19 on VAW

 

Факултативен протокол

кон CEDAW

 

Заклучни препораки

кон CEDAW

Меѓународни документи - совет на европа

 Заштита не жените од насилство