Menu


Н О В О

Барај заштита! [мк]


Барај заштита! [alb]


Молчењето не е злато


Водич за психолошка помош и поддршка на жртвите на семејно насилство


Анализа на засолништата








CIVICA MOBILITAS - Унапредување на системот за заштита на жртви на семејно насилство во општина Тетово - 19.07.2010 во 11:08
Во периодот од 25-26 март во х.„Лирак “, Тетово се одржа обуката за „Унапредување на системот за заштита на жртви на семејно насилство “ во рамките на програмата CIVICA MOBILITAS за општина Тетово.

На обуката присуствува претставници од општината при Одделенијата за финансии и буџет, социјална и здравствена заштита, локален економски развој, Комисија за односи меѓу заедниците, Комисија за родова еднаквост, додека од граѓанските организации присуствуваа учесници од "Женски форум", "Романо суно" и "Златна рака". На обуката присуствуваа и претставници на надлежните институции кои постапуваат во случаи на семејно насилство, односно претставници на СВР-Тетово, ЦСР-Тетово, Здравствен дом-Тетово и ЈЗУЦентар за јавно здравје –Тетово.

Обуката ја оддржаа претставници и надворешни соработници на ЕСЕ. На обуката беа поканети судии од Основниот суд во Тетово, кои го презентираа досегашното работење и искуство од предмети на семејно насилство.


Прилог:
Дневен ред од обуката „Унапредување на системот за заштита на жртви на семејно насилство “.pdf




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

naslovna

kontakt

imash pravo